• 500.000 tevreden klanten gingen je voor
  • Nu met 30% korting!

Een moment geduld aub..

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOBEHANGFACTORY

Artikel 1: Definities

* Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Fotobehangfactory een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Fotobehangfactory een aanbod tot het leveren van een dergelijk product heeft gedaan.
* Product: Fotobehang uit de collecties van Fotobehangfactory of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door Fotobehangfactory aangeboden producten en diensten.
* Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Fotobehangfactory, ten aanzien waarvan Fotobehangfactory over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
* Fotobehangfactory: Fotobehangfactory, onderdeel van Fotocadeau.nl B.V. gevestigd te Kollum, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55410065.
* Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
* Website: de website van Fotobehangfactory, te weten www.fotobehangfactory.nl
* Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto's, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Fotobehangfactory ter beschikking stelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Fotobehangfactory en een klant, alsmede op alle door Fotobehangfactory aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
2.2.Fotobehangfactory wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Fotobehangfactory deze bestelling heeft geaccepteerd.
3.2.Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Fotobehangfactory de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Fotobehangfactory van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Fotobehangfactory de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.
3.3.Mocht Fotobehangfactory de bestelling niet accepteren, dan zal Fotobehangfactory het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Fotobehangfactory vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen op verzoek van Fotobehangfactory alvorens tot verzending wordt overgegaan door Fotobehangfactory te worden betaald door de klant.
3.4.De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.
3.5.Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen

4.1.De door Fotobehangfactory gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt dit tot een meerprijs. Deze zal door Fotobehangfactory in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.
4.2.Indien de prijzen, voordat Fotobehangfactory in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Fotobehangfactory worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Fotobehangfactory binnen vijf dagen na ontvangst van de door Fotobehangfactory verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Fotobehangfactory en de klant geen overeenkomst tot stand.
4.3.In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Fotobehangfactory zonder btw in rekening brengt, zal Fotobehangfactory op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Fotobehangfactory niet bekend is en op verzoek van Fotobehangfactory niet bekend wordt gemaakt dient Fotobehangfactory btw te berekenen.
De klant vrijwaart Fotobehangfactory voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Fotobehangfactory lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Fotobehangfactory niet bekende redenen Fotobehangfactory op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.
4.4.Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5: Betaling

5.1.Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekeningnummer NL87 RABO 0167 1980 68 ten name van FotobehangFactory.

Artikel 6: Levering

6.1.De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Fotobehangfactory.
6.2.De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

Artikel 7: Levertijd

7.1.Het fotobehang wordt binnen maximaal 5 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Fotobehangfactory van de betaling door de klant, van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laatstgelegen van de twee voornoemde tijdstippen.
7.2.Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Fotobehangfactory.
7.3. De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Mocht om er een reden zijn waardoor dit niet haalbaar is informeert Fotobehangfactory de klant direct per email en geeft daarbij aan wanneer de klant de producten kan verwachten. Als door Fotobehangfactory niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Fotobehangfactory pas in verzuim nadat de klant Fotobehangfactory schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Fotobehangfactory binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 8: Verzuim/aansprakelijkheid

81.Indien Fotobehangfactory ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Fotobehangfactory terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.
8.2.In geval Fotobehangfactory met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Fotobehangfactory het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.
8.3.Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Fotobehangfactory voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Fotobehangfactory slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Fotobehangfactory is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Fotobehangfactory. De aansprakelijkheid van Fotobehangfactory is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Fotobehangfactory beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Fotobehangfactory is tekortgeschoten.
8.4.De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Fotobehangfactory te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Fotobehangfactory en de klant gesloten overeenkomst.
8.5.In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Artikel 9: Ter beschikking gesteld materiaal

9.1.De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Fotobehangfactory. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Fotobehangfactory zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Fotobehangfactory te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Fotobehangfactory niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Fotobehangfactory, behoudens voor zover Fotobehangfactory ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Fotobehangfactory afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Fotobehangfactory beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Fotobehangfactory berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.
9.2.De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Fotobehangfactory ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.
9.3.De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Fotobehangfactory is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Fotobehangfactory is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.
9.4.Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Fotobehangfactory in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1.Fotobehangfactory accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Fotobehangfactory door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Fotobehangfactory voor alle schade die Fotobehangfactory ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Fotobehangfactory door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Fotobehangfactory veroorzaakte kosten.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1.Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2.Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.